Missie

Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom). De missie is ook wel tijdloos en gaat over het ‘hedendaagse’. De tijdsperiode kan beraamd worden op 3-5 jaar.

Het is onze missie om de belangen van onze leden te behartigen en om de kwaliteit in de monumentenketen te verbeteren om zo monumenten te behouden voor toekomstige generaties. Dit doen wij door:

 • restauratieopleidingen van o.a. het NCE actief te ondersteunen;
 • de instroom van restauratie-ambachtslieden in de restauratiesector te stimuleren;
 • kwaliteit te borgen d.m.v. certificering en de waarde van het ERB certificaat te bewaken;
 • (particuliere) monumenteneigenaren te overtuigen van de meerwaarde van gecertificeerde partijen bij instandhouding en verduurzaming van monumenten;
 • samen met onze ketenpartners te lobbyen richting politiek/overheid voor het verbeteren van de schakels in de instandhoudingsketen van ons erfgoed;
 • kennis met elkaar te delen op het gebied van verduurzaming en wet- en regelgeving.

Visie

Een visie is hetgeen wat het bedrijf/de vereniging wil bereiken in de toekomst. Het geeft een helder beeld weer van de ideale situatie als de missie wordt behaald. Bij het formuleren van een visie gaat het dus om een droomscenario. Het geeft een beeld weer van de toekomst.

De Vakgroep Restauratie werkt toe naar:

 • Het bereiken van een monumentenketen waar kwaliteit voorop staat.
 • Een sterke instandhoudingsketen. Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Door te zorgen voor sterke schakels in de instandhoudingsketen kunnen monumenten behouden worden voor toekomstige generaties.

Kernwaarden

Kernwaarden laten zien waar een bedrijf/vereniging voor staat. Het bepaalt het gedrag en de cultuur binnen een organisatie en geeft antwoord op de vraag: wat is de essentie van het bedrijf/vereniging?

De Vakgroep Restauratie staat voor de kernwaarden:

 • Kwaliteit
 • Verbinden & samenwerken
 • Vakmanschap
 • Plezier

Kwaliteit

Restauratie of onderhoud, bij het werken aan monumenten draait alles om vakmanschap, kennis van bouwstijlen, respect voor historische materialen, beheersing van oude en nieuwe restauratietechnieken én efficiënt werken. Kwaliteit staat voorop. Met een Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB), dat lid is van de Vakgroep Restauratie, is een monument in goede handen.

Verbinden & samenwerken

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor het behoud van erfgoed en treedt graag op als de verbindende factor tussen alle partijen binnen de erfgoedsector, die bijdragen aan een kwalitatief goede instandhouding van monumenten. Het gaat hierbij om een breed palet aan organisaties, van overheden en andere belangenbehartigers tot de politiek. Verbinding en samenwerken is nodig om ontwikkeling te realiseren en van betekenis te zijn. Samen kun je meer dan alleen. De Vakgroep treedt op als gesprekspartner, samenwerkingspartner of als bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit de overtuiging dat samenwerking de erfgoedsector versterkt en tot het beste resultaat voor allen leidt.

Vakmanschap

De Vakgroep ijvert niet alleen voor behoud van erfgoed door deskundige restauratiebouwbedrijven, maar ook voor behoud van goed restauratieonderwijs. Om vakkundig te restaureren, zijn immers ambachtslieden nodig: timmerlieden, metselaars, voegers, steenhouwers, leidekkers, smeden, et cetera. Zij staan op de steiger om monumenten te restaureren of te onderhouden. De restauratiebouwbedrijven van de Vakgroep Restauratie werken nauw samen met opleidingsinstituten, zodat de vakkennis van de verschillende ambachten wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. De Vakgroepleden zijn vaak ook Erkend Leerbedrijf. Ze leiden leerlingen op en investeren in de ontwikkeling van de vakvolwassen vaklieden. In de restauratie ben je namelijk nooit uitgeleerd!

Plezier

De Vakgroep Restauratie is een vereniging waar het ook draait om ontmoeten en plezier hebben. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met – en voor – elkaar. Met plezier slagen we beter in datgene wat we willen bereiken.

Download: Vakgroep Restauratie: Missie-visie-kernwaarden.