Arbeidsmarkt

Samen met de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA-Platform Restauratie (gespecialiseerde restauratiebedrijven) maakt de Vakgroep Restauratie zich hard om de instroom van jongeren in de restauratiesector te bevorderen. Met meerdere partijen worden de mogelijkheden verkend om hierin stappen te kunnen zetten.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2024 is samen met de Omgevingswet het eerste deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De Wet kwaliteitsborging heeft drie doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;
  • verbeterde positie van de consument;
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

De Vakgroep Restauratie wil samen met andere partijen in de erfgoedsector proactief een eigen invulling van de Wkb voor het gebouwde erfgoed bewerkstelligen, die goed aansluit op het belang van het behoud van ons erfgoed.

Knelpunten in de erfgoedsector oplossen

In 2021 heeft de Vakgroep Restauratie, samen met de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie (GA-Platform Restauratie) onderzoek laten uitvoeren naar de zwakke schakels in de instandhoudingsketen van het gebouwde erfgoed. Het onderzoek richtte zich op de hele keten: van opdrachtverstrekking tot advies en ontwerp, financiering, wet- en regelgeving, opleiding en uitvoering. Het resultaat is vastgelegd in het rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’. In het rapport worden zeven aanbevelingen gedaan om de zwakke schakels in de instandhoudingsketen te verbeteren. Immers, de keten is zo sterk als de zwakste schakel.

Een mooie toekomst voor ons erfgoed

Vele kerken en kloosters, fabrieken, schoolgebouwen en boerderijen hebben hun functie verloren. Een leegstaand monument valt al snel ten prooi aan verloedering en verval. Gelukkig behoort het herbestemmen van monumenten inmiddels tot de normale praktijk van de erfgoedzorg, evenals het nemen van maatregelen voor een optimale duurzaamheid van het monument.

Advisering aan ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor ons spoor en alle stations in Nederland. Hiertoe behoren heel veel historische stationsgebouwen en perronoverkappingen. ProRail is voor de restauratie van een aantal monumentale perronoverkappingen op zoek naar in restauratie gespecialiseerde bouwbedrijven en heeft de Vakgroep Restauratie gevraagd mee te denken over een verantwoorde instandhouding. De Vakgroep geeft uiteraard ook graag advies over de wijze van aanbesteden.

Breed Overleg Monumentenzorg

Twee keer per jaar vindt het Breed Overleg Monumentenzorg plaats. Hier vindt afstemming plaats over beleid en ontwikkelingen, die de hele erfgoedsector aangaan. De Vakgroep Restauratie neemt deel om vanuit het perspectief van de restauratieaannemerij sturing te geven op onderwerpen die raken aan de belangen van de leden, zoals kwaliteit in restauratie en opleiden van gespecialiseerde vaklieden.

Kwaliteit

De Vakgroep Restauratie werkt nauw samen met Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, ook bekend als Stichting ERM. De Vakgroep Restauratie is vertegenwoordigd in het bestuur. Zij stond aan de wieg van de Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijven. De onafhankelijke Stichting ERM beheert deze erkenningsregeling. Op het moment dat de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die deel uitmaken van de erkenningsregeling, gewijzigd of geactualiseerd moeten worden, is de Vakgroep Restauratie vanwege haar expertise en deskundigheid inhoudelijk betrokken. Momenteel worden de uitvoeringsrichtlijnen en voorlichtingsbladen in samenwerking met de Vakgroep Restauratie doorgelicht op duurzaamheid.

Wet- & regelgeving/subsidies & regelingen

Voor het behoud van ons erfgoed heeft de rijksoverheid een omvangrijk stelsel aan wetten en regels ontwikkeld. In een steeds veranderende wereld worden deze wetten en regels aangepast of komen er nieuwe wetten en regels bij. Bij voorgenomen veranderingen in wet- & regelgeving gaat de Vakgroep Restauratie na wat de impact is voor de leden en de sector. Vervolgens zoekt de Vakgroep het overleg met bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook hierin trekt de Vakgroep Restauratie op met andere partijen uit de erfgoedsector, zoals architecten en gespecialiseerde aannemers.

Voor de instandhouding van ons erfgoed stelt de overheid subsidies beschikbaar. Ook stelt de overheid eisen aan een verantwoorde omgang met ons erfgoed. Voor wijzigingen aan een monument moet altijd een vergunning worden aangevraagd. Zo kunnen we onze monumenten in goede staat doorgeven aan de generaties na ons. Bij subsidieverstrekkingen en diverse regelingen zoekt de Vakgroep Restauratie contact met overheden om mee te kunnen praten en denken over de invulling, uitvoering en de belangen – afhankelijk van het soort gebouwen (kerken, woonhuizen, et cetera).